อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

อบรมการสื่อสาร

อบรมการสื่อสาร
อบรมการสื่อสาร
อบรมการสื่อสาร
อบรมการสื่อสาร

 • หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้เข้าอบรมกล่าวถึงว่า เป็นการอบรมการเรียบเรียงความคิดและการสื่อสารที่ดีที่สุด
 • เป็นหลักสูตรเดียว ที่เน้นทักษะและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์จัดการยาก สื่อสารสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คิดและสื่อสารทันทีโดยไม่มีโอกาสเตรียมการ มีเวลาจำกัด หรือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะความกดดัน
 • เป็นหลักสูตรการสื่อสารยอดนิยมระดับสากล ที่องค์กรชั้นนำทั่วโลก จัด In-house ให้ผู้บริหารและบุคลากร ในประเทศต่างๆ ให้ใช้เทคนิคนี้ เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น รวดเร็ว มีผลิตภาพสูงในองค์กร และกับลูกค้า กับบุคคลภายนอก เพื่อผลลัพธ์ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์มืออาชีพ

อบรมทักษะการสื่อสาร Effective Communication

ประโยชน์ของการเทคนิคการถ่ายทอดความคิดและการสื่อสารด้วยเทคนิค Think on Your Feet® คือ

 • ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ ลดความเสียหายจากความคลุมเครือ
 • เพิ่มรายได้ เพิ่มจำนวนผู้บริหาร และบุคลากรที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
 • สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • เพิ่มความผูกพันที่ลูกค้าและบุคลากรมีต่อองค์กร

 การฝึกปฏิบัติที่แตกต่างและสร้างสรรค์ในหลักสูตร จะช่วยให้ท่าน

 • สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุด ในสถานการณ์นั้น
 • มีความมั่นใจในการสื่อสาร การนำเสนอความคิด
 • สามารถเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม จับประเด็น และสรุปประเด็น ในแบบผู้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 คลิ๊กดูข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.aclc-asia.com 

Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International

© Copyright – All rights reserved.

Intellectual Property of Think on Your Feet® International.

*************************

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication)

ความสามารถในการสื่อสารมีความสำคัญมากต่อการปฏิบัติงานและการประสานงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการการสื่อสารมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ทั้งระหว่างบุคคล ระหว่างแผนกในองค์กรหรือระหว่างองค์กร โดยเฉพาะปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เพิ่มความสะดวกในการสื่อสาร และมีผลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีก็นำมาซึ่งอุปสรรคในการสื่อสารด้วย

ดังนั้นการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆและพัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างเป็นระบบและทันกาล จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลนี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเชิงรุกกับอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารได้ สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการฟังและการถาม เพื่อสร้างความกระจ่างชัด และสามารถสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความเห็นแตกต่างและขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเกิดผล รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

 • หลักสูตรสามารถปรับเนื้อหาและจำนวนวันอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • มีแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม และระบบการติดตามผลการพัฒนาของตนเอง
 • ลักสูตรนี้ มีเนื้อหาแบ่งเป็นระดับต่างๆ คือ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระดับผู้บริหาร
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระดับผู้จัดการ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับและหัวหน้างาน
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับระดับบุคลากรทั่วไป

*************************

 อบรมทักษะการสื่อสาร หลักสูตรการสื่อสาร พัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร หนึ่งในหลักสูตรการสื่อสารยอดนิยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลลัพธ์ของงานและสัมพันธภาพที่ยั่งยืน พบกับหลากหลายหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่าน:
 • หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความขัดแย้ง (Effective Communication and Conflict Management)
 • หลักสูตรการสื่อสารอย่างผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Communication with EQ)
 • หลักสูตรการสื่อสารในการร่วมงานเป็นทีม (Effective Team Communication)
 • หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communicating Professionally with Customers)
 • หลักสูตรการสื่อสารกับคนจัดการยาก (Dealing with Difficult People)
 • หลักสูตร เทคนิคการปรับสไตล์การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ (Adapting Styles for Results)
 ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
โทร  02 197 4588 – 9
Email: info@aclc-asia.com
Official website:www.aclc-asia.com
(C) Copyright – All rights reserved.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s