Think on Your Feet(R) – Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International

การเผชิญสถานการณ์ที่ฝรั่งเรียกว่า Think on Your Feet  หมายถึงอะไร

สถานการณ์ที่เราต้อง Think on Your Feet เป็นสถานการณ์การสื่อสารที่จัดการยาก ในการสื่อสาร เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้  

  1. เมื่อต้องเรียบเรียงความคิดอย่างรวดเร็ว เพื่อสื่อสารออกไปให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายๆ กระชับ ตรงประเด็น บางครั้งต้องโน้มน้าวในเวลาจำกัดด้วย
  2. เมื่อต้องตอบคำถามที่ไม่คาดคิดทันทีอย่างน่าเชื่อถือ
  3. เมื่อต้องสื่อสารข้อมูลซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
  4. เมื่อต้องสื่อสารข้อมูลมากๆ ในเวลาที่กระชับ
  5. เมื่อรับมือกับการสื่อสารภายใต้ภาวะกดดัน
  6. เมื่อพูดคุยกับคนที่จัดการยาก
  7. เมื่อสื่อสารระหว่างการต่อรอง

imagesJLWAH466

เมื่อเราสามารถคิดและสื่อสารได้เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และจูงใจให้เกิดผลลัพธ์ ไม่ว่าจะมีเวลาเตรียมตัวหรือไม่    มักส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตนเอง ความเข้าใจที่ตรงกัน และความสัมพันธ์ที่ดี

Think on Your Feet® Recognized world-wide as the best communication workshop taught today.

©Copyright – Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International.

แอคคอมฯ เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดหลักสูตร Think on Your Feet® ในประเทศไทย อย่างถูกกฎหมาย

Official website, please click: http://www.aclc-asia.com

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s